ALGEMENE VOORWAARDEN VLIJMSCHERP PRODUCTIES

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Vlijmscherp Producties diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de opdrachtgever levert.
  2. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vlijmscherp Producties en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 2.  Offerte en aanvang overeenkomst
  1. Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Vlijmscherp Producties zijn vrijblijvend, tenzij door Vlijmscherp Producties schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vlijmscherp Producties verstrekte gegevens waarop Vlijmscherp Producties zijn aanbieding baseert. De op offertes, reclamemateriaal, websites e.d. vermelde gegevens zijn voor Vlijmscherp Producties niet bindend, behoudens indien door Vlijmscherp Producties uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De overeenkomst tussen Vlijmscherp Producties en opdrachtgever komt tot stand (i) door een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever van de door Vlijmscherp Producties verstrekte offerte, of (ii) doordat Vlijmscherp Producties met de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in de offerte aanvangt.
  4. In het geval Vlijmscherp Producties is aangevangen met de werkzaamheden zoals die zijn omschreven in de door Vlijmscherp Producties aan opdrachtgever verstrekte offerte zonder dat opdrachtgever dit voorafgaand schriftelijk heeft bevestigd, zal de inhoud van de desbetreffende aanbieding(en) alsmede de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend zijn voor de inhoud van de opdracht.
 3.  Aard en de duur van de overeenkomst
  1. Vlijmscherp Producties produceert en ontwikkelt audiovisuele producties voor opdrachtgever binnen de grenzen van de tussen hen overeengekomen overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
  2. De overeenkomst wordt in beginsel voor de duur van de opdracht en/of voltooiing van de werkzaamheden in het kader van de tussen partijen overeengekomen opdracht aangegaan of, indien zulks tussen partijen expliciet is overeengekomen, voor onbepaalde tijd.
  3. In geval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is Vlijmscherp Producties gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval opdrachtgever (i) voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert, of (ii) de betalingscondities niet in acht neemt.
 4.  Prijs en betaling
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
  2. In het geval van overschrijdingen van bedragen als vermeld in de door Vlijmscherp Producties aan opdrachtgever verstrekte aanbieding(en) welke het gevolg zijn van condities van ingeschakelde derden, is Vlijmscherp Producties gehouden opdrachtgever hierover te informeren en zijn dergelijke overschrijdingen voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen gezamenlijk anders overeenkomen. In geval van strijdigheid van dergelijke condities van derden met deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
  3. Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
  4. Vlijmscherp Producties zal direct volgend op de eerste draaidag in het kader overeengekomen (deel)opdracht de vergoeding voor het totaal van overeengekomen prestaties bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal de vergoeding voor de overeengekomen prestaties volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities voldoen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd.
  6. Bij afzegging binnen 48 uur voor een ingeplande opname in het kader van overeengekomen (deel)opdracht is opdrachtgever gehouden 50% van de in de offerte aangegeven apparatuurkosten en alle overige door Vlijmscherp Producties werkelijk gemaakte kosten in het kader van die ingeplande opname, te betalen. 
 5. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde audiovisuele producties of andere materialen waaronder maar niet beperkt tot documentatie, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vlijmscherp Producties, voorzover zulks niet anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.
  2. Vlijmscherp Producties verstrekt aan opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtgever aan al diens verplichtingen onder de overeenkomst voldoet, een exclusieve licentie voor het gebruik en de exploitatie van het door Vlijmscherp Producties in het kader van de overeengekomen opdracht ontwikkeld werk. In het geval dat opdrachtgever haar verplichtingen onder de overeenkomst met Vlijmscherp Producties niet nakomt, is Vlijmscherp Producties gerechtigd de verstrekte licentie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. De door Vlijmscherp Producties aan opdrachtgever verstrekte licentie is niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar zonder de voorafgaande toestemming van Vlijmscherp Producties.
  3. Een door Vlijmscherp Producties verstrekte licentie of een tussen partijen schriftelijk overeenkomen overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van door Vlijmscherp Producties ontwikkelde werken, tast niet het recht of de mogelijkheid van Vlijmscherp Producties aan om het resultaat van de overeengekomen opdracht dan wel de aan de ontwikkeling van dat resultaat ten grondslag liggende onderdelen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden voor zichzelf te gebruiken en/of te exploiteren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot marketing en promotie doeleinden.
  4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vlijmscherp Producties van materiaal (beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden of andere materialen. Opdrachtgever vrijwaart Vlijmscherp Producties tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik en/of bewerken inbreuk maakt op enig recht van die derde.
  5. Vlijmscherp Producties is niet aansprakelijk voor enige heffing, vergoeding of betalingen anderszins die opdrachtgever verschuldigd is aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Buma en Sena, voor de openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde muziek in enig door Vlijmscherp Producties in het kader van de overeengekomen opdracht ontwikkeld werk. Opdrachtgever draagt zelf de zorg voor het afsluiten van een toereikende licentie voor dergelijk muziekgebruik.
 6. Medewerkingsverplichtingen
  1. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Vlijmscherp Producties mogelijk te maken zal opdrachtgever Vlijmscherp Producties steeds tijdig alle door Vlijmscherp Producties nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 7. Oplevering
  1. Door Vlijmscherp Producties genoemde of tussen partijen overeengekomen opleverdata, gelden steeds als streefdata, binden Vlijmscherp Producties niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen. Vlijmscherp Producties spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste opleverdata zoveel mogelijk in acht te nemen. Vlijmscherp Producties is niet gebonden aan een al dan niet uiterste opleverdatum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald worden. Een overschrijding van de uiterste opleverdata ontslaat opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens Vlijmscherp Producties.
  2. De enkele overschrijding van een door Vlijmscherp Producties genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste opleverdatum brengt Vlijmscherp Producties niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste opleverdatum zijn overeengekomen – komt Vlijmscherp Producties wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 8. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
  1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
  2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Vlijmscherp Producties ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Vlijmscherp Producties vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  3. Indien een overeenkomst voor de duur van één jaar of langer is aangegaan, kan deze door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd, een en ander met in acht name van een opzegtermijn van zes (6) maanden. Gedurende de opzegtermijn is opdrachtgever gehouden diens (betalings)verplichtingen jegens Vlijmscherp Producties na te komen als ware van opzegging geen sprake.
  4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
  5. Vlijmscherp Producties dan wel de opdrachtgever kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd. Vlijmscherp Producties is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt de aan opdrachtgever verschafte exclusieve licentie als bedoeld in artikel 5.2.
 9. Klachten en bewijs
  1. In het geval opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken bij Vlijmscherp Producties. Voor de toepassing van dit artikel valt onder het zo spoedig mogelijk kenbaar maken in ieder geval (i) 10 (tien) werkdagen na ontvangst van een (deel)factuur, (ii) na beëindiging van de (deel)opdracht of (iii) na constatering door de opdrachtgever. Bij het niet tijdig kenbaar maken van de klacht vervalt iedere aanspraak van opdrachtgever.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Vlijmscherp Producties is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in gedragingen en handelingen van opdrachtgever dan wel van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden. De totale aansprakelijkheid van Vlijmscherp Producties wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
  2. De aansprakelijkheid van Vlijmscherp Producties voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever is uitgesloten.
  3. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Vlijmscherp Producties, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 10, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Vlijmscherp Producties uit hoofde van deze algemene voorwaarden en de tussen partijen overeengekomen overeenkomsten geheel onverlet.
  4. De in artikel 10.1 tot en met 10.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen uitsluitend te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vlijmscherp Producties.
  5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vlijmscherp Producties vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
  6. Het bepaalde in dit artikel 10 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Vlijmscherp Producties zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 11. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Vlijmscherp Producties, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (v) oorlog, (vi) de onbeschikbaarheid van één of meer cruciale personeelsleden bij de uitvoering van de overeenkomst (vii) staking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) natuurrampen, (x) kernrampen en (xi) het overlijden van een persoon betrokken bij de overeengekomen opdracht.
  2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 12. Wijziging en meerwerk
  1. Indien Vlijmscherp Producties op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Vlijmscherp Producties. Vlijmscherp Producties is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 13. Inschakeling derden
  1. Indien dat naar het oordeel van Vlijmscherp Producties redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering en/of een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Vlijmscherp Producties gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden opdracht te verstrekken.
  2. Bij het inschakelen van derden zal Vlijmscherp Producties steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vlijmscherp Producties is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens opzet of grove schuld van Vlijmscherp Producties zelf.
  3. Op de vervulling van de door Vlijmscherp Producties in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst verstrekte opdracht aan derden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 14. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Vlijmscherp Producties niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
  2. Vlijmscherp Producties is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
 15. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De overeenkomsten tussen Vlijmscherp Producties en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
  2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Vlijmscherp Producties is een vennootschap onder firma ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder KvK-nummer 34278440.

Contact

Vlijmscherp
Nachtwachtlaan 20
Unit 9.11
1058 EA Amsterdam

info@vlijmscherp.tv

Jonas de Jong:
+31 6 28 54 56 53

Ferco Kol:
+31 6 14 13 57 12

   

Ontwerp: Shining Image | Techniek: Digitalie